Dades 2020

Podeu accedir a la informació de l’any 2020 posada a disposició de la ciutadania.
Aquesta informació és essencial per la transparència i aporten valor públic.
Des de El Cabàs Solidari garantim que les donacions es destinen íntegrament al finançament de projectes de compra d’aliments, productes de primera necessitat de higiene personal i/o de la llar, així com les despeses directes d’aquestes accions.
Comptes Anuals de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020.
Balanç. Dades 2020
Compte de Resultats.
Balanç de situacio 2020
PROGRAMAS DE ENTREGA