DATOS 2020

Podeu accedir a la informació de l’any 2020 posada a disposició de la ciutadania.
Aquesta informació és essencial per la transparència i aporten valor públic.
Des de El Cabàs Solidari garantim que les donacions es destinen íntegrament al finançament de projectes de compra d’aliments, productes de primera necessitat de higiene personal i/o de la llar, així com les despeses directes d’aquestes accions.
Comptes Anuals de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020.
Balanç.
Compte de Resultats.
Balanç de situacio 2020
PROGRAMAS DE ENTREGA